Privaatsustingimused

Privaatsuspoliitikas on välja toodud milliseid isikuandmeid WAB OÜ Teie kohta kogub ja milleks neid kasutab.

lsikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

Vastutav andmetöötleja

Ettevotte nimi: WAB OÜ

Aadress: Lodjapuu tee 171, Tallinn 12113

Telefon: +372 5668 4339

E-post: wab@wabstore.com

Maksete teostamiseks edastame vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus ASile.

Mõisted

Andmesubjekt on tuvastatav füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse;

lsikuandmed on mistahes andmed, mis voimaldavad isikut tuvastada; lsikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming;

Profiilianalüüs on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks;

Vastutav töötleja on füüsiline voi juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet voi muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmargid ja vahendid;

Volitatud töötleja on füüsiline voi juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet voi muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet voi organ, kes võib isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja alluvuses;

Andmesubjekti nõusolek on vabatahtlik ja teadlik tahteavaldus, millega andmesubjekt nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.

Milliseid isikuandmeid WAB kogub ning milleks neid kasutatakse?

Küpsised

WAB kasutab oma veebipoes küpsiseid, mis annavad meile statistilist teavet. See aitab meil analüüsida veebikülastajate käitumismustreid ja parandada kasutajakogemust.

Webstore.com lehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse parast veebilehitseja sulgemist ja/või meie lehelt lahkumist. Taolised küpsised aitavad meil suunata teile relevantset reklaami, mida võite kohata Facebook-is, Google-is, lnstagram-is ja/voi YouTube-is.

Veebilehe sirvimise statistika

Selleks, et parandada kasutajakogemust, salvestatakse Teie kohta järgnev informatsioon: seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, veebilehitseja tüüp ja versioon, külastatud lehed, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ning demograafiline teave.

Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Turundus

Soovime oma klientide ja muude isikuteni, kes on huvitatud otseturunduslike teavituste saamisest, viia asjakohaseid uudiseid WABis esindatud kaubamärkide ja sooduspakkumiste kohta ning muud WABiga seotud informatsiooni. Juhul kui tegemist on füüsilise isikuga, peame e-posti teel turunduslike teadete saatmiseks küsima andmesubjekti nõusolekut. Kui te pole isikuandmete töötlemiseks nõusolekut andnud, siis sellel eesmargil me teie isikuandmeid ei töötle. Juhul, kui te ei soovi enam turunduslikke teateid saada, siis saate end kirja lõpus oleva lingi abil listist eemaldada. Kui WAB saadab teile e-kirja, võime koguda statistilisi andmeid teie suhtluse kohta selle kirjaga, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutasite ja milliseid seadmeid te selle jaoks kasutasite.

Monikord hindame enne uudiskirja saatmist oma kontaktide käitumist. See on vajalik selleks, et saaksime saata teile e-posti teel personaalsemaid ja relevantsemaid teateid. WABil on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) mõista oma kontaktide vajadusi ja eelistusi, et pakkuda neile asjakohasemat infot.

Juhul kui olete meie kontaktibaasis, siis võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi eesmargiga näidata teile voi teiega sarnastele inimestele Facebook-is, Google-is, lnstagram-is ja/või Youtube-is reklaame. WABil on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) saata oma kontaktidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks nendega ärialast suhet.

Päring

Juhul kui soovite webstore.com kaudu saada mõne toote kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid – teie nimi ja Facebooki kasutajanimi.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks voi lepingu sõlmimisele eelnevate tegevuste läbiviimiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Toodete müümine kliendile

Kui ostate wabstore.com veebikaupluse kaudu tooteid, siis toimub samuti isikuandmete töötlemine ning seega on isikuandmete jagamine meiega vajalik.

Oma klientide isikuandmeid töötleme peamiselt pakkumiste ja kliendilepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks. Antud eesmärgi täitmiseks töötleme jargnevaid isikuandmeid: nimi, telefoninumber, e-maili aadress, arvelduse aadress.

Loetletud isikuandmeid töötleme senikaua kuni kehtib leping ning nendele pääseb ligi lisaks WABi töötajatele ka meie lepinguline raamatupidaja. Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks voi lepingu sõlmimisele eelnevate tegevuste läbiviimiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Kliendisuhte ajal ja 5 aastat peale selle lõppu töötleme oma klientide isikuandmeid statistilisel eesmargil, kliendilepingute arhiveerimiseks ja/või potentsiaalseks pealemüügiks. WAB-il on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1 )(f)) teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks, klientidega seotud dokumentide säilitamiseks ning praeguste ja endiste klientidega ärialase suhte säilitamiseks.

Õigused

Teil on igal hetkel järgnevad õigused:

•          Õigus saada teavet isikuandmete ulatuse ja kasutamise kohta;

•          Õigus isikuandmete parandamisele;

•          Õigus isikuandmete ülekandmisele;

•          Õigus isikuandmete kustutamisele;

•          Õigus nõusoleku tagasivõtmisele;

•          Õigus, et teie kohta ei võetaks vastu ühtegi otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel.

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust WABi vastutava andmetöötlejaga aadressil wab@wabstore.com. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.